Forretningsbetingelser (2018)

Medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten, er disse forretningsbetingelser gældende for enhver sag eller opgave, som Fredericia Advokaterne udfører for klienter.


 

Interessekonflikt

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat. Fredericia Advokaterne har i overensstemmelse hermed udarbejdet interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.


 

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevareidentitetsoplysninger på alle klienter.

Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse blandt andet skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR.nr.


 

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter klientforholdets afbrydelse.


 

Depositum

Medmindre andet aftales i den enkelte sag, opkræver Fredericia Advokaterne et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.


 

Behandling af sager m.v.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.


 

Karakteren og omfanget af den juridiske bistand, der skal ydes af Fredericia Advokaterne, aftales løbende med klienten.


 

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som Fredericia Advokaterne leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilhører Fredericia Advokaterne, medmindre andet er aftalt med Fredericia Advokaterne og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.


 

Fredericia Advokaterne opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.


 

Honorar

Fredericia Advokaterne fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten af det arbejde, Fredericia Advokaterne udfører, og det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet.


 

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.


 

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver Fredericia Advokaterne efter anmodning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet, eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.


 

I forbrugerforhold skal vi afgive de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom.


 

Fortrolighed

Fredericia Advokaterne er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.


 

Afregning mv.

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt acontoafregning hver måned. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning.


 

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende afregninger, efter at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.


 

Betalingsbetingelserne er senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


 

Alle klientmidler, som klienten betror Fredericia Advokaterne, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.


 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskyder og investorer. Garantiformål dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 - (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom er bestemt til hovedsagelig ikke erhvervsmæssig formål. Her dækkes beløb op til EUR 10.000.000 indtil 12 måneder efter beløbet er indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.


 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


 

Ansvar, forsikringer og ansvarsbegrænsning

Fredericia Advokaterne er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.


 

Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til Advokatsamfundets regler.


 

Aktuelt er der tegnet forsikring i HDI Danmark, police nr. 156-08653085-14004.


 

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog begrænset til et beløb på maksimalt kr. 1 mio. pr. opgave/sag.


 

Det samlede erstatningsbeløb, som en klient med flere sager er berettiget til at modtage i anledning af krav, og som klienten rejser i et kalenderår, kan dog ikke overstige samlet kr. 5 mio.


 

Fredericia Advokaterne er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, mistet goodwill m.v.


 

Klager

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


 

Lovvalg og værneting

Alle tvister er underlagt dansk ret, og Kolding Byret fungerer som aftalt værneting.

 

 


 


 

de frie skolers advokat


FREDERICIA ADVOKATERNE . Høgevej 4 . 7000 Fredericia . Telefon 7592 2800 . mail@fredericiaadvokaterne.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.